Szukaj w serwisie :
 
Strona główna Intrastat

    IntrastatSystem INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej polegający na monitorowaniu przepływu towaru i usług. Dane z systemu INTRASTAT powinny być zgodne z danymi podatkowymi podanymi w deklaracjach VAT.  

Zobowiązani do przekazywania informacji do systemu INTRASTAT

Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej ciąży na tych przedsiębiorcach, którzy osiągnęli pewne ustalone na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) i ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej, wartości w ramach tych obrotów.

Wartości te to tzw. progi statystyczne. Progi statystyczne są ustalone odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu towarów. Są one publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby każdy podmiot mógł stwierdzić, czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi składania deklaracji INTRASTAT.

Próg podstawowy

w przywozie: 3 000.000
w wywozie    1 500.000


" Obsługujemy  zgłoszenia  celno -  statystyczne  dla  firm - kompleksowa obsługa  przywozu  i  wywozu  wewnątrz unijnego, informacje  podsumowujące ,faktury  wewnętrzne, archiwizujemy  dokumenty  do  celów  INTRASTAT,  monitorujemy  progi  statystyczne,

- korzystając  z naszych  usług  macie  państwo  pewność  prawidłowego  wywiązania  się  z obowiązku  wynikającego  z   ogólnie  panujących  przepisów  dotyczących  INTRASTATaeo_final cs

   
Created by WEBSTYL.NET
Agencja celna Do pobrania Intra stat Transport spedycja Skład celny Kontakt